Kalender
ADMIN

Stadgar

Stadgar för Signaltruppernas Kamratförening

Vilka ursprungligen antogs vid Fälttelefgrafisternas kamratförenings första årsmöte den 8 April 1933 och ändrades genom beslut av föreningens årsmöte den 19 mars 2003, 22 mars 2012 samt senast 2024-03-12.

§ 1

Signaltruppernas kamratförening har till uppgift att vara en föreningslänk mellan personer som tillhör eller har tillhört signaltrupperna som anställda eller värnpliktiga eller som i övrigt har eller har haft anknytning till signaltrupperna genom sin yrkesverksamhet eller verksamhet i en frivillig försvarsorganisation.
Föreningens ändamål är att befrämja kamratskapet på gemensamma minnens och traditioners grund men under förnyelse i takt med utvecklingen.
Föreningen skall vara ansluten till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund[1].

§ 2

Föreningen och dess styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 3

Medlem i föreningen kan bli

Den som har varit anställd eller värnpliktig vi Kungl. Fälttelegrafkåren

Den som är eller har varit anställd eller värnpliktig vid Signaltrupperna

Den som tillhör eller har tillhört en frivilligorganisation med anknytning till Signaltrupperna

Den som utan att tillhöra signaltrupperna tjänstgör eller har tjänstgjort vid förband inom detta truppslag

Även annan person som vill gagna föreningens verksamhet kan bli medlem genom beslut av styrelsen.

Till hedersledamot i föreningen kan, efter förslag av styrelsen och efter beslut av årsmötet,

utses medlem eller annan person som gjort betydande insatser för föreningen och dess verksamhet.

§ 4

Medlem kan uteslutas om denne under två år i följd ej erlagt föreningsavgift och trots årlig påminnelse från kassören inte reglerat sin skuld till föreningen. En medlem kan även uteslutas om denne uppträtt på ett sätt som kan skada föreningen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, som skriftligen underrättar medlemmen om sitt beslut.

§ 5

Årsmötet skall hållsa under mars månad på dag som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall tillställas varje medlem minst fjorton dagar före årsmötet. Kallelsen skall vara skriftlig.

Vid årsmötet skall bl.a. följande ärenden behandlas:

Årsmötet öppnas

Val av ordförande för årsmötet

Val av sekreterare för årsmötet

Val av två justerare, tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet

Godkännande av föreslagen dagordning

Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsen ekonomiska redovisning

Revisorernas berättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för innevarande verksamhetsår

Fastställande av årsavgift för kommande år

Val av styrelse

Ordförande

Övriga styrelsemedlemmar, lägst 5 högst 9 alla på ett år

Val av två revisorer och en ersättare alla på ett år

Val av valberedning

Övriga ärenden (inga beslut, endast frågor och svar).

Årsmötet avslutas.

§ 6

Varje medlem som har betalat medlemsavgiften har rätt att delta i val och omröstningar. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

§ 7

Beslut fattas genom enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet, om sluten omröstning inte begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, där lottning skall företas.

§ 8

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande och de är eniga om beslutet.

§ 9

Det åligger styrelsen :

att sammankalla föreningen

att förbereda föreningens sammanträden samt i övrigt organisera och leda föreningens verksamhet och tillvarata föreningens intressen

att förvalta och gemensamt svara för föreningens tillgångar

att verka för nyrekrytering till föreningen

att underrätta övriga kamratföreningar med anknytning till signaltrupperna om föreningens verksamhet

att ombesörja föreningens kontakter med Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

§ 10

Föreningens verksamhets- och räkenskapår är kalenderår. Föreningens räkenskaper skall senast den sista januari överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 11

Styrelsens förvaltning granskas av två revisorer. Revisorerna avger revisionsberättelse till styrelsen före februari månads utgång som därefter föreläggs årsmötet.

§ 12

Valberedningen består av två medlemmar, vilka inte får ha några uppdrag inom föreningen. Valberedningen kan till sig adjungera styrelse ledamot om den så önskar. Det åligger valberedningen att vidtala och föreslå kandidater till de val som stadgeenligt förrättas vid årsmötet. Beredningens förslag hindrar ej andra förslag.

§ 13

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår. Föreningens räkenskaper skall senast den 15 februari överlämnas till revisorerna för granskning.

§ 14

Årsavgiften skall vara inbetald före den 1 april. Medlem som uppnått 90 års ålder betalar ingen årsavgift fr.o.m. det kalenderår vederbörande uppnår denna ålder.

§ 15

Beslut om ändring av dess stadgar, med undantag för § 15, kräver godkännande av två tredjedelar av de närvarande röstande.

§ 16

Beslut om föreningens upplösning eller om ändring av denna paragraf måste fattas vid två på varandra följande föreningsmöten med minst två månaders mellanrum. Vid vart och ett av dessa möten måste beslutet biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstande.

Genom beslutet av föreningsmöte angående upplösning fördelas föreningens eventuella tillgångar för ändamål med anknytning till signaltrupperna eller Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.